Niniejszy projekt jest zbiorem grafik i tekstów przygotowanych przez Romana Mirowskiego do wystawy zatytułowanej: Święte Góry. Wystawa miała mieć swój wernisaż w roku 2009, w klasztorze w Świętej Katarzynie i towarzyszyć organizowanej tam sesji popularno-naukowej. Jednak z powodu „przyczyn obiektywnych” nie doszła do skutku.

Zasięg terytorialny tego projektu pokrywa się zasadniczo z terenem Gór Świętokrzyskich, ale z uwagi na powstanie możliwych wątpliwości co do przebiegu granic Gór, autor postanowił zakres opracowania uściślić. Teren ma zatem kształt owalu, w którego centralnym punkcie, gdzie krzyżują się jego osie znajduje się Świętokrzyski klasztor. Dłuższa oś (równoleżnikowa) ma około 60 kilometrów, a krótsza (południkowa) około 30. Z położonych na tym terenie miejscowości najbardziej wysuniętą na zachód jest Zagnańsk, na wschód Ptkanów, na północ Krynki i Radkowice, a na południe Ociesęki oraz Szumsko. Poza granicami znalazły się wraz ze swym otoczeniem: Chęciny, Kielce i Opatów. Pominięte zostały też tereny doliny rzeki Kamiennej, o znacząco innym krajobrazie naturalnym, a zdecydowanie różnym krajobrazie kulturowym.

Atmosfera SACRUM Gór Świętokrzyskich wyrażona jest także w toponimii miejscowości subregionu i regionu. Święty Krzyż, Święta Katarzyna, Świętomarz, Wszechświęte – to miejsca które rozpoczynają prezentację, kontynuowaną potem w kolejności alfabetycznej.

Zakres tematyczny projektu obejmuje kościoły, niektóre elementy ich wyposażenia, dzwonnice, kaplice, kapliczki a także figury przydrożne. Najwięcej miejsca poświęcił autor architekturze klasztoru na Świetym Krzyżu, a w drugiej kolejności klasztorowi w Świętej Katarzynie. Z uwagi na znaczące walory wyposażenia kościoła w Bodzentynie zajmuje on tu znacznie więcej miejsca niż inne kościoły. Sporo miejsca poświęcono na kaplice i kapliczki, których w tym regionie jest szczególna obfitość.

Architektura sakralna Gór Świętokrzyskich reprezentuje wszystkie epoki a zatem co do cech stylistycznych zawiera przykłady wszystkich występujących w Polsce stylów. Od romańskiego na Świętym Krzyżu i w Grzegorzowicach poprzez liczne przykłady gotyku, aż do czasów najnowszych – reprezentowanych przez dwudziestowieczne kościoły w Dębnie czy Krajnie.

Drewniana architekturę reprezentują niemal wyłącznie kapliczki i dzwonnice, gdyż zdecydowaną większość znajdujących się tu wcześniej drewnianych kościołów zastąpiły świątynie murowane, zbudowane z kamienia lub z cegły.

ŚWIĘTY KRZYŻ  Zespół klasztorny /1/  Brama
Świętokrzyski klasztor benedyktynów, a obecnie oblatów, znajduje się teraz na terenie gminy Nowa Słupia, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, którego nazwa wywodzi się właśnie od tegoż klasztoru. Świętokrzyski klasztor liczy sobie już blisko dziewięć wieków, ale jego fundację w … <a href="http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-zespol-klasztorny-1-brama/">Continued</a>
ŚWIĘTY KRZYŻ Zespół klasztorny /2/ Zewnętrzny dziedziniec i wejście do klasztoru
Przyjęcie przez Polskę chrztu prawdopodobnie definitywnie zakończyło pogański status Łysej Góry. W obiegu jest wiele pięknych legend związanych z chrystianizacją, jednak dopóki nie znajdują one naukowego potwierdzenia, traktować je trzeba tylko jako legendy, zaś przyjąć za pewne to, co uznali … <a href="http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-zespol-klasztorny-2-zewnetrzny-dziedziniec-wejscie-klasztoru/">Continued</a>
Święty Krzyż Zespół klasztorny /3/ Krużganki
O najstarszym klasztorze także nic nie wiemy – można jedynie przypuszczać, że podobnie jak wiele innych ówczesnych polskich klasztorów, wykonany był z drewna. Pozbawiona odporności na ogień drewniana konstrukcja zapewne mocno „ułatwiła” zniszczenie klasztoru Tatarom, co dokonało się w latach … <a href="http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-zespol-klasztorny-3-kruzganki/">Continued</a>
Święty Krzyż. Zespół klasztorny. Zachodnia fasada kościoła
Kolejnym – negatywnym, choć dla dzisiejszego wyglądu świątyni niezwykle istotnym – wydarzeniem stał się w roku 1777 pożar kościoła, a w jego konsekwencji – rozebranie starych, wypalonych murów. Budowa nowego kościoła miała miejsce w latach 1781-1789. Autorem projektu był najprawdopodobniej … <a href="http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-zespol-klasztorny-zachodnia-fasada-kosciola/">Continued</a>
Święty Krzyż. Zespół klasztorny /5/ Widok od wschodu, od bramy: Dzwonnica, wschodnia fasada kościoła i Kaplica Oleśnickich
Od zachodniej fasady wcześniejsza jest, wzniesiona w roku 1643 zachodnia część klasztoru, która dwoma skrzydłami obejmuje zewnętrzny dziedziniec. Także w tych samych latach powstała wczesnobarokowa kamieniarka portali i okien klasztoru. Kasata klasztoru w roku 1819, a później przekształcenie budynków klasztornych … <a href="http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-zespol-klasztorny-5-widok-wschodu-bramy-dzwonnica-wschodnia-fasada-kosciola-kaplica-olesnickich/">Continued</a>
Święty Krzyż. Zespół klasztorny. /6/ Wnętrze kaplicy Oleśnickich: Polichromie kopuły
Łoziński przypisuje autorstwo kaplicy chęcińskiemu mistrzowi, Kacprowi Fodydze, Komaskowi urodzonemu w Mesocco, miejscowości dziś znajdującej się na terenie Szwajcarii. To i inne dzieła tego „włosko-szwajcarskiego artysty, który w roku 1597 roku przyjechał na zaproszenie księcia Radziwiłła Sierotki, mogą pozwolić na … <a href="http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-zespol-klasztorny-6-wnetrze-kaplicy-olesnickich-polichromie-kopuly/">Continued</a>
Święty Krzyż. Zespół klasztorny /7/ Wnętrze kaplicy Oleśnickich: Figura Anioła
„Jest to zjawisko nagminne w kraju, w którym (Kacper Fodyga) się urodził, a zwłaszcza na terenie jego rodzinnej doliny. Umiejętność obróbki kamienia …posiadała tam cała męska populacja” – pisze Profesor Karpowicz. Dlaczego więc Kacprowi Fodydze nie powierzono wykonania prac obejmujących … <a href="http://goryhistorii.pl/swiety-krzyz-zespol-klasztorny-7-wnetrze-kaplicy-olesnickich-figura-aniola/">Continued</a>
Świętomarz Kościół parafialny /1/ widok od strony Pd.-zach.
Wieś Świętomarz leży w gminie Pawłów w powiecie starachowickim, w województwie świętokrzyskim. Parafialny kościół w Świętomarzy ma wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Tekst zawarty w Katalogu Zabytków odnoszący się do tego kościoła informuje, że został on ufundowany przez: „Bogufała Rogalę, … <a href="http://goryhistorii.pl/swietomarz-kosciol-parafialny-1-widok-strony-pd-zach/">Continued</a>
ŚWIĘTOMARZ – Kościół parafialny /2/ widok od strony wschodniej
Czy kościół ten należy do kościołów „kazimierzowskich” czy „długoszowych”? Właściwie można by te klasyfikacje uznać za mało istotne i pozostawić to zmartwienie profesjonalistom, ale skoro z analizy planu kościoła wynika, iż nosi on cechy obydwu wspomnianych grup (ma prostokątną nawę, … <a href="http://goryhistorii.pl/swietomarz-kosciol-parafialny-2-widok-strony-wschodniej/">Continued</a>
ŚWIĘTOMARZ – Dzwonnica przy kościele parafialnym, ok r. 1910
Nauka dzwonnice traktuje ”po macoszemu”. Niewiele miejsca poświęcały im dokumenty z wizytacji, gdzie co najwyżej znajdowały się informacje o stanie technicznym, zwykle, gdy stan ich był zły i wymagał pilnego działania. Mają zresztą krótszą historię niż kościoły, dla których pełnią … <a href="http://goryhistorii.pl/swietomarz-dzwonnica-przy-kosciele-parafialnym-r-1910/">Continued</a>
ŚWIĘTOMARZ – Dzwonnica w roku 2002
Pojawiały się nad dzwonnicami bogate pod względem geometrii hełmy, często dodatkowo podwyższane przez arkadowe latarenki, zaczerpnięte z architektury sakralnej, ale dla dzwonnicy o znaczeniu wyłącznie dekoracyjnym. Dzwonnica w Świętomarzy należy do dzwonnic o cechach obronnych. Pierwsza z nich była dzwonnica … <a href="http://goryhistorii.pl/swietomarz-dzwonnica-roku-2002/">Continued</a>
ŚWIĘTOMARZ – Dzwonnica w roku 2005
W kwestii datowania: pierwsza dzwonnica w Świętomarzy powstała jak się wydaje w wieku XVII. Nie pisze o niej nic ksiądz Wiśniewski. Podaje za to sporo cennych informacji o tutejszych dzwonach. Pierwszy z nich (według kolejności przyjętej przez księdza Jana) miał … <a href="http://goryhistorii.pl/swietomarz-dzwonnica-roku-2005/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Kapliczka ośmioboczna
Wieś, której patronuje Święta Katarzyna leży w gminie Bodzentyn, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Położona jest u stóp góry Łysicy. Nad wsią dominuje wysoka wieża kościelna, jedyny wertykalny akcent klasztornego zespołu. Zespół klasztoru jest oczywiście największym, najbardziej znanym, ale … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-kapliczka-osmioboczna/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Kaplica Janikowskiego
Druga z wspomnianych przez księdza Jana kapliczek, a ściślej kaplic jest o wiele bardziej znana, ale nie dzięki swej architekturze tylko dzięki związkom z polską literaturą. Jest także murowana, w planie prostokątna z półkolistym zakończeniem. Nakrywa ją dwuspadowy dach, nad … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-kaplica-janikowskiego/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Kaplica św. Franciszka
W przypadku tego konkretnego obiektu kwestia jednoznacznej decyzji czy jest to kapliczka czy kaplica stwarza ogromne trudności. Co do wielkości – jest to na pewno Kaplica (choć w Katalogu Zabytków figuruje jako kapliczka – stojąca obok źródła). Według tegoż katalogu … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-kaplica-sw-franciszka/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Kapliczka domkowa
O tej kapliczce nie ma żadnej wzmianki w Katalogu Zabytków. Być może dlatego, że nie uznano jej za zabytek. Kapliczka ta nie jest może w ogóle interesująca sama z siebie. Jest czymś ciekawym dopiero wówczas, gdy potraktuje się ją jako … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-kapliczka-domkowa/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – widok od str. płd-wsch.
Wieś, której patronuje święta Katarzyna leży w gminie Bodzentyn, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Położona jest u stóp góry Łysicy. Nad wsią dominuje wieża kościelna, wertykalny akcent zespołu klasztornego. Według starej kroniki z połowy XV stulecia, w roku 1399 … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-widok-str-pld-wsch/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – widok od str. płd-zach.
Dlatego Góry Świętokrzyskie, „święte Góry”, mają swe dwa klasztorne „serca” związane z dwiema najwyższymi Górami. W pierwszym przypadku z wierzchołkiem góry, a w drugim, jak tutaj z jej bardziej dostępnym podnóżem…. Aby zakończyć legendarny wątek, trzeba dodać jeszcze, że „Wacławkowy” … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-widok-str-pld-zach/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – Krużganek
Kompleks tworzących klasztor budynków zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części terenu, ogrodzonego murem, co wynika z przepisów dotyczących klasztorów klauzurowych. Klasztorny mur przekraczało się tylko jeden raz: wstępując do klasztoru. Nie można go było przekroczyć nawet po śmierci i dlatego cmentarz … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-kruzganek/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – Płaskorzeźba „Ukrzyżowanie”
Centralną część budynku stanowi wyłożone piaskowcowymi płytami patio, choć może zamiast używać obcego słowa patio: lepiej nazwać go czysto po polsku: dziedzińczykiem. Z czterech stron otaczają go krużgankowe skrzydła, nakryte sklepieniami kolebkowymi, z lunetami lub sklepione kolebkowo-krzyżowo. Na piętrze skrzydła … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-plaskorzezba-ukrzyzowanie/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – widok wieży z krużganka
Bernardyni przebywali w Świętej Katarzynie do roku 1815. Klasztor przekazany został bernardynkom z Drzewicy, przeniesionym tutaj po pożarze ich konwentu w roku 1814. Klasztorne budynki były wielokrotnie remontowane i modernizowane. Wyposażano je w instalacje, powiększano też w miarę potrzeb ich … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-widok-wiezy-kruzganka/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – Gotyckie okno
Od strony zachodniej dobudowana była wieża, a jej parter pełnił rolę kruchty. O gotyckich „korzeniach” kościoła świadczy jedyny z zachowanych gotyckich detali: kamienne, ostrołukowe obramienie okna na poziomie parteru. Gotyckie wydają się być także opinające kościół szkarpy. Wzmacniają one trzy … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-gotyckie-okno/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – Wnętrze kościoła
Nie wiemy kiedy zaczęła pełnić funkcje dzwonnicy. Największy z dzwonów nosi datę 1875 r., a pozostałe dwa w ogóle nie mają napisów. Okno piętra jest prostokątne, a zatem mury są być może późniejsze niż okno parteru. Wyżej gdzie znajdują się … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-wnetrze-kosciola/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – Kościół
“Klasztor posiada maleńki, pięknie utrzymany kościółek z 6 ołtarzami. W wielkim jest rzeźba z drzewa cyprysowego wyobrażająca św. Katarzynę. W górnej części ma obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Obie św. głowy są ozdobione jedną, duża koroną. Obraz ten pokrywa sukienka. … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-kosciol/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – Figura Św. Katarzyny
Dziś wnętrze kościoła przedstawia ascetyzm godny świątyni klasztornej, a nie parafialnej… Z dawnego wyposażenia zdobi go jedynie rzeźbiona figura świętej Katarzyny. Umieszczona jest ona na prawo od łuku tęczowego. W czasach księdza Wiśniewskiego znajdowała się ona w głównym ołtarzu, teraz, … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-figura-sw-katarzyny/">Continued</a>
ŚWIĘTA KATARZYNA – Zespół klasztorny – Figura Madonny
Posąg świętej Katarzyny rzadko był centralnym punktem takiego ołtarza, raczej z innymi świętymi postaciami towarzysząc figurze Matki Boskiej. Gotyckie ołtarze z czasem uznawano za „staroświeckie” i zastępowano nowymi uwzględniającymi najnowsze tendencje w sztuce. Rzeźby z takiego ołtarza „parcelowano” i przenoszono … <a href="http://goryhistorii.pl/swieta-katarzyna-zespol-klasztorny-figura-madonny/">Continued</a>
WSZECHŚWIĘTE GROCHOLICE  – Kościół parafialny – Widok od zachodu
Wieś Wszechświęte leży w gminie Sadowie, w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. Jeszcze niedawno stanowiła część wsi Grocholice, ale obecnie stanowi odrębne sołectwo. Te wątpliwości natury administracyjno-geograficznej sprawiły, że w literaturze tutejszy kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych nazywany jest także … <a href="http://goryhistorii.pl/wszechswiete-grocholice-kosciol-parafialny-widok-zachodu/">Continued</a>
WSZECHŚWIĘTE GROCHOLICE – Kościół parafialny – Widok od wschodu
Jednakowy jest w „Długoszowskich” świątyniach układ i rozmieszczenie szkarp wzmacniających mury i bardzo podobny detal, a szczególnie ostrołuczne, kamienne portale. Nad nawą wnętrza nakrywają płaskie stropy, zaś nad prezbiterium są sklepienia kolebkowo krzyżowe. Otwór tęczowy także jest ostrołuczny. Bryłę tych … <a href="http://goryhistorii.pl/wszechswiete-grocholice-kosciol-parafialny-widok-wschodu/">Continued</a>
BAĆKOWICE – Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja
Wieś jest „stolicą” gminy w powiecie opatowskim, w województwie świętokrzyskim. O pierwotnym tutejszym kościele już w XV stuleciu pisał Jan Długosz. Miał on wezwanie św. Mikołaja i zbudowany był z drewna. Kościół ten stał jeszcze ponad sto lat, gdyż ksiądz … <a href="http://goryhistorii.pl/backowice-kosciol-parafialny-p-sw-mikolaja/">Continued</a>
BAĆKOWICE – Kościół parafialny – Posąg Pięknej Madonny
Po upływie niespełna połowy stulecia nowy proboszcz, ksiądz St. Chałtas uznał, iż kościół jest zbyt mały i „przygotowawszy plany, w roku 1901 przedłużył kościół w kierunku zachodnim o około 10 metrów, a także wzniósł na nim nową sygnaturkę, dach pokrył … <a href="http://goryhistorii.pl/backowice-kosciol-parafialny-posag-pieknej-madonny/">Continued</a>
BAĆKOWICE – Kościół parafialny – figura św. Mikołaja
Wykonany z szarego kamienia ołtarz może wydawać się być zbyt skromny, ale dzięki temu stanowi doskonałe tło prawdziwego arcydzieła: gotyckiego posągu Madonny z Dzieciątkiem, wyrzeźbionego w lipowym drewnie posągu z końca XV stulecia. Tak zwane „piękne Madonny, typowe dla późnego … <a href="http://goryhistorii.pl/backowice-kosciol-parafialny-figura-sw-mikolaja/">Continued</a>
BARDO – Kościół parafialny p.w. św. Barbary – od str. zachodniej
Wieś Bardo leży w gminie Raków, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Pierwszy kościół w Bardzie, zbudowany z drewna, stał tutaj w 2. połowie XV stulecia, w czasach gdy Jan Długosz pisał swoją Liber Beneficiorum, a właścicielem wsi (i zarazem … <a href="http://goryhistorii.pl/bardo-kosciol-parafialny-p-sw-barbary-str-zachodniej/">Continued</a>
BARDO – Kościół parafialny – fasada
Bryłę kościoła kształtuje prostopadłościenna nawa pod dwuspadowym dachem oraz prezbiterium, które swymi ściętymi narożnikami nawiązuje do półkolistych absyd, przez co nakrywa je dach o nieco bardziej skomplikowanej geometrii. Jedynym wertykalnym akcentem mając na względzie „przysadzistość” dzwonnicy jest smukła wieżyczka na … <a href="http://goryhistorii.pl/bardo-kosciol-parafialny-fasada/">Continued</a>
BASZOWICE – Święty Jan z kapliczki
Wieś Baszowice leży w gminie Nowa Słupia, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Jest stąd tylko 2 kilometry do Świętokrzyskiego Klasztoru, do którego wieś należała aż do kasaty klasztoru w roku 1819. Z wielowiekowej historii (wspomina o niej Jan Długosz) … <a href="http://goryhistorii.pl/baszowice-swiety-jan-kapliczki/">Continued</a>
BELNO – Kapliczka
Wieś Belno leży w gminie Bieliny, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Była wsią poduchowną, czyli stanowiącą własność duchowieństwa. Miała też swój przemysłowy epizod. Źródłem energii używanej przez szesnastowieczne kuźnice była rzeczka Belnianka i wpadający do niej strumień. Obecnie służą … <a href="http://goryhistorii.pl/belno-kapliczka/">Continued</a>
BIELINY – Kościół parafialny – widok od wschodu
Jest to wieś gminna w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. Rozciąga się wzdłuż szosy z Kielc do Nowej Słupi. Nazwę Bielin nosi oficjalnie od roku 2003, przedtem były to Bieliny Kapitulne (od strony zachodniej i Poduchowne – od wschodu). Nazwy … <a href="http://goryhistorii.pl/bieliny-kosciol-parafialny-widok-wschodu/">Continued</a>
Bieliny – Kościół parafialny – Fasada
Kościół usytuowany jest na wyniosłym wzgórzu i otoczony cmentarzem ogrodzonym starym murem. Jest budowlą orientowaną, murowaną, pokrytą tynkiem. Prezbiterium kościoła jest dwuprzęsłowe, zamknięte półkoliście. Od południa przylega do niego mała kruchta, a od strony północnej zakrystia z nadbudowanym w wieku … <a href="http://goryhistorii.pl/bieliny-kosciol-parafialny-fasada/">Continued</a>
Bieliny – Kościół parafialny – Figura św. Pawła
Nie był to wprawdzie w dosłownym znaczeniu katalog projektów typowych kościołów, ale powstał materiał, na którym wzorowało się wielu architektów, a także prowincjonalnych „budowniczych”. Dzięki temu zbudowanych bądź zmodernizowanych zostało wtedy w całym Królestwie Polskim wiele interesujących, co do architektury, … <a href="http://goryhistorii.pl/bieliny-kosciol-parafialny-figura-sw-pawla/">Continued</a>
BIELINY – Kapliczki
Wieś Bieliny jest nie tylko „stolicą” gminy w powiecie kieleckim, ale można by ją także określić mianem stolicy „krainy drewnianych kapliczek”. Kilka z tych kapliczek zachowało się w samych Bielinach, a kilka następnych w innych, należących do bielińskiej gminy wsiach. … <a href="http://goryhistorii.pl/bieliny-kapliczki/">Continued</a>
BODZENTYN – Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława – widok od str. płd.
Miasto, siedziba gminy w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim. …Niszczone licznymi pożarami… Położone na trakcie Kielce-Iłża, rozciągnięte równoleżnikowo na cyplu wzgórza… Zamek na skraju zachodnim, między nim a rynkiem głównym kościół parafialny… – czytamy w Katalogu Zabytków. Wydany na przełomie XIX … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-kosciol-p-wniebowziecia-nmp-sw-stanislawa-widok-str-pld/">Continued</a>
BODZENTYN – Kościół parafialny – widok od str. wsch.
Czteroprzęsłowy korpus kościoła przykryto sklepieniami dopiero w 1. połowie XVII stulecia: w nawie głównej kolebkowym z lunetami, a w nawach bocznych kolebką krzyżową z nakładanymi stiukowymi żebrami. Prezbiterium, o takiej samej jak nawa główna szerokości (trzy przęsła), zamknięte jest wielobocznie, … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-kosciol-parafialny-widok-str-wsch/">Continued</a>
BODZENTYN – Kościół parafialny – Ołtarz Główny
We wnętrzu bodzentyńskiego kościoła prócz wspomnianych licznych detali architektonicznych, znajduje się bardzo wiele dzieł sztuki sakralnej i to dzieł pochodzących z różnych epok, dzieł o zupełnie wyjątkowej wartości. Najwspanialszą ozdobą wnętrza świątyni jest główny ołtarz. Wykonany w latach 1545 – … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-kosciol-parafialny-oltarz-glowny/">Continued</a>
BODZENTYN – Kościół parafialny – Figura Madonny 1
W tym samym czasie, kończąc dzieło w roku 1999, ten sam zespół konserwatorów, kierowany przez profesora Mariana Paciorkowskiego, dokonał konserwacji innego bezcennego zabytku w bodzentyńskim kościele: rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około roku 1430, a więc o dwa stulecia … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-kosciol-parafialny-figura-madonny-1/">Continued</a>
BODZENTYN – Kościół parafialny – Figura Madonny 2
Zazwyczaj w kościołach znajdują się tylko pojedyncze figurki „pięknych Madonn”. Jednym z wyjątków jest kościół (i klasztor) w Chęcinach, a drugim właśnie kościół parafialny w Bodzentynie, gdzie zachowały się aż dwie takie rzeźby. Druga z bodzentyńskich Madonn bardzo różni się … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-kosciol-parafialny-figura-madonny-2/">Continued</a>
BODZENTYN – Kościół parafialny – Pietà
W języku włoskim słowo to oznacza miłosierdzie. W historii sztuki: przedstawienie Matki Boskiej, trzymającej na kolanach martwego Chrystusa. W Bodzentynie rzeźba ta pochodzi z wieku XVIII i co do cech stylowych jest barokowa. Ukazuje ona ból i cierpienie, trudno więc … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-kosciol-parafialny-pieta/">Continued</a>
BODZENTYN – Kościół parafialny – Dzwonnica
Towarzysząca kościołowi dzwonnica nie jest żadną architektoniczną perełką, zresztą wśród murowanych dzwonnic niezwykle rzadko się takowe zdarzają, a za potwierdzającym tę regułę wyjątek można uznać Wieżę Zygmuntowską, której nazwa pochodzi od wiszącego w niej najsłynniejszego w Polsce dzwonu. O ile … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-kosciol-parafialny-dzwonnica/">Continued</a>
BODZENTYN – Ruiny trzeciego kościoła p.w. Św. Ducha.
Obecny Kościół św. Ducha w Bodzentynie jest już czwartym kościołem o tym wezwaniu. Odbudowany został w roku 2010 i stał się „najmłodszym” zabytkowym kościołem w całym regionie. Pierwszy bodzentyński kościół św. Ducha powstał w roku 1475 jako fundacja biskupa Jana … <a href="http://goryhistorii.pl/bodzentyn-ruiny-trzeciego-kosciola-p-sw-ducha/">Continued</a>