O projekcie

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zadanie zaplanowane jest jako kolejny etap (po cmentarzach dawnego powiatu tarnopolskiego w regionie południowym) wykonania i publikacji dokumentacji dotyczącej historycznych cmentarzy na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego. Tym samym stanowić będzie element systematycznie wykonywanej dokumentacji dawnej kultury kresowej, realizowanej przez wiele ośrodków naukowych od około 25 lat. Wnioskujący zespół bierze udział w tych pracach od połowy lat 90. Zasadniczym celem prac, w ramach wnioskowanego zadania, jest zarówno zachowanie i upowszechnienie wiedzy o dawnej kulturze sepulkralnej jak i podniesienie problemu ich aktualnego stanu zachowania i opieki. Tym samym przyczynienie się nie tylko do uchronienia od zapomnienia ważnego fragmentu kulturowego dziedzictwa kresowego, ale również kształtowania współczesnej tożsamości historycznej zarówno wśród lokalnych przedstawicieli polonii jak i Polaków zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie prac dokumentacyjnych na terenie dawnego powiatu tarnopolskiego (obszar północny powiatu). Wyniki prac opublikowane zostaną w formie katalogu dostępnego on-line. Zgodnie z dotychczasową metodologią materiał opracowany zostanie wg schematu tzw. „białych kart” dla zabytków ruchomych oraz kart architektonicznych w przypadku kaplic i grobowców dostosowanych do specyfiki sztuki cmentarnej. Co do zasady karta katalogowa obejmować będzie następujące elementy: identyfikację osób pochowanych, lokalizację, fotografie (całość, napis, detale), opis, wymiary, technikę, określenie czasu powstania, autorstwo i proweniencję (o ile będzie to możliwe), odczytanie napisu nagrobnego, informacje o stanie zachowania, bibliografię i ikonografię.

Wykonanie poniższych prac wydaje się szczególnie ważne w kontekście postępującego wraz z upływającym czasem niszczenia cmentarzy. Pozwoli uchronić od zapomnienia fragment naszego dziedzictwa kulturowego, którego materialne zachowania wobec mnogości różnych potrzeb konserwatorskich na szerszą skalę nie jest możliwe.

Wyniki prac mają zostać udostępnione w formie on-line oraz publikacji książkowej udostępnionej środowiskom polonijnym przede wszystkim na terenie powiatu tarnopolskiego, jak również w kraju (m.in. przez przekazanie egzemplarzy do bibliotek, szkół i stowarzyszeń).

Nasze projekty

Galeria

Partnerzy projektu

Finansowanie projektu