Kommissya Górnictwa urządzaiąca

wpis w: Zdarzenia i zjawiska | 0

 

„Gazeta Krakowska”, 31 lipca 1814, nr 61

Kommissya Górnictwa urządzaiąca.

Uwiadomia ninieyszem chcących zakładać Kopalnie i Fabryki Górnicze, iż przez Uchwałę Rady Naywyższey Tymczasowey Xięstwa Warszawskiego z dnia 9 Lipca r.b. upoważnioną będąc do wydawania pozwoleń czyli Lenności kopalnych, stosownie do Ustaw i prawideł Górniczych za rządu zeszłego wprowadzonych, a dotąd zachowuiących się, takowe pozwolenia czyli lenności kopalne, przez Komissyą Górnictwo urządzaiącą potwierdzone, odbierać mogą od tymczasowey Dyrekcyi Górniczey w Kielcach i od tymczasowego Dyrektora Górniczego Krakowskiego W. Ullmann Radcy Górniczego w Krakowie, które to Dyrekcye Górnicze nie mniey na żądanie udzielać będą informacyą o zachować się winnych przed uzyskaniem potwierdzoney lenności formalnościach ustawą Górniczą przepisanych.

W Warszawie d. 18 lipca 1814.

Hauke

Komissarz Górnictwo urządzający,

Szef Wydziału Górniczego w Ministerium S.W.

Wieszczycki, Zastęp. Sek.

Kommissya Górnictwo urządzaiąca.

Rada Naywyższa Tymczasowa Xięstwa Warszawskiego, Uchwałą z dnia 11 maja r. b. pobór winnych Skarbowi, podług zachowuiących się dotąd ustaw górniczych, opłat z kopalń i fabryk górniczych prywatnych do dalszego czasu zawieszaiąc, następną uchwałą z dnia 9 lipca r.b. Kommissyą Górnictwo urządzaiącą, upoważnia do odebrania rachunków od właścicieli kopalń i fabryk prywatnych, w sposobie iak koncessye czyli lenności, na mocy których są właścicielami i Lennikami, takowy obowiązek na nich wkładają.

Kommissya Górnictwo urządzaiąca przeto, wskutek powyższego upoważnienia, uwiadomia właścicieli kopalń i fabryk górniczych prywatnych, iż rachunki rzeczone przez tymczasowe Dyrekcye górnicze w Kielcach i Krakowie, do których podług wydać się maiącego formularza, odsyłać takowe zechcą, odtąd odbierać będzie.

W Warszawie d. 20 lipca 1814.

Hauke, Kom. Górnictwo Urząd.

Szef Wydz. Górn. W Min. S.W.

Wieszczycki, Zast. Sek.