Bodzentyn w oczach Sobieszczańskiego

wpis w: Miejsca | 0

Źródło: Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Wycieczka archeologiczna w niektóre strony gubernii radomskiej odbyta w miesiącu wrześniu 1851 roku przez F. M. Sobieszczańskiego, Warszawa 1852, s.121−132.

Miejsce to znowuż historyczne, i jedno z odwiecznych niegdyś siedzib biskupów krakowskich. Dziwną jest rzeczą, jak oni lubili okolice nadleśne i górzyste zamieszkiwać, bo i tu we wsi Tarczek bardzo blizko Bodzentyna dotąd istniejącej stał wielki dwór tych pasterzy; którąto wieś w roku 1244 Konrad książę mazowiecki wojując z Bolesławem V spalił i złupił, co się stało za świątobliwego żywota biskupa Prandoty z Białaczewa. Lecz snadź dwór ocalał, gdy następca jego Paweł z Przemankowo tu jeszcze bankietował, głośne uczty wyprawiał, i wreszcie w roku 1292 w dniu 29 listopada tu niecny i burzliwy żywot zakończył. W czterdzieści kilka lat potem, biskup Bodzanta Jankowski na gruntach tejże wsi założył nową osadę, i od nazwiska swego Bodzantynem nazwał, następnie do rzędu miast wyniósł i zapewne tu także i dwór przeniósł. Wieś jednak Tarczek została na swojem miejscu, a miasto to nigdy przedtem Tarzęcinem nie było zwane, jak mylnie dotąd niektórzy pisarze utrzymują. Biskup to był ten Bodzanta pobożny i gorliwy; nawet omało że męczennikiem za Kazimierza W. nie został, gdy jak drugi św. Stanisław chciał ostro wolne życie monarchy strofować; ale skończyło się na tem, że palmę męczeńską otrzymał Marcin Boryczka wikaryusz katedry krakowskiej, biskup zaś miał spustoszone dobra, a od miejscowego wojewody Ottona Pileckiego herbu Topor ciągłe prześladowanie. Później Kazimierz W. pogodził się z duchowieństwem, biskup zaś zawarłszy z królem ugodę względem dziesięcin w r. 1359 na piśmie uczynioną, jeden z ważnych zabytków prawa kościelnego z czasów Piastowskich, który do naszych czasów dotrwał, otrzymał liczne nagrody, przywileje i dolej budował kościoły, dwory, zamki dla swoich następców. Nawet w starości, kiedy był dotknięty ślepotą, miłosierny i dobry dla swoich włościan, którzy go nieinaczej jak ślepym biskupem przezywali, chlubne pamiątki po sobie zostawiał.

To co Bodzanta nie dokończył, następny biskup Floryan Mokrski, herbu Jelita, z proboszcza krakowskiego na tę godność wyniesiony, dokonał. Ten na wzgórzu nad rzeką zamek z cegły wystawił, miasto murem i basztami opasał, a przywilejem w r. 1370 temuż 10 miar pola pomiędzy wsiami Dąbrową, Psarami i Leśną położonego, udzielił. W dziesięć lat potem, to jest w r. 1380 Jan Radlicki biskup krakowski tu kościół parafialny pod wezwaniem św. Krzyża wystawił. Zaś znany Piotr Wysz trzydziesty drugi z porządku biskup, szczególnie poważany od cnotliwej i pięknej królowej Jadwigi, której jak wiadomo był wykonawcą testamentu, przywilejem wydanym w Krakowie dnia 10 maja 1412 r. wcielił grunta ze wsi Tarczek. Polankowskie zwane, dodawszy 12 łanów i lasy, tudzież wszystkich kmieciów tejże wsi, pod władzę i prawa Bodzentyna. W roku 1410 król Władysław Jagiełło wyprawiając się na Krzyżaków, z łysej-góry w dniu 19 czerwca do tego miasta przyjechał i zająwszy pałac biskupów, w nim przez dwa dni mieszkał, dając posłuchanie przybyłym dnu posłom od książąt pomorskich na Słupie, Szczecinie i Meklemburgu. Oświadczali oni wtedy głośno pomoc przeciw Krzyżakom, i przyrzekali znaczne zapomogi, które jednak w skutku nie dotrzymali; wszelako złożono dzięki książętom, posłów uprzejmie w Bodzentynie podejmowano i po dwóch dniach odprawiono.

Wkrótce potem spaliło się miasto zupełnie, w skutek czego Wojciech Jastrzębiec wyniesiony za życia Wysza na biskupstwo krakowskie. wyjednał od Władysława Jagiełły przywilej w r. 1413 wydany, w którym król potwierdza prawo magdeburskie, nadaje i ustanawia dwa jarmarki: na św. Marą Magdalenę i na św. Idzi; dozwala targów tygodniowych, oby tylko miasto jak najprędzej odbudować się mogło. W ślad za tem biskup kardynał Zbigniew Oleśnicki, jeden z największych ludzi stanu swego czasu, zniszczony od ognia kościół parafialny na nowo z muru nader okazale wystawił. Bodzentyn tedy szybko się podniósł, atoli znowu nieszczęsne niesnaski z monarchą, po śmierci biskupa Tomasza Strzempińskiego wynikłe, gdy trzech razem na biskupów obrano, a jeden tylko z nich Jakób Sieniński przez Rzym wyniesiony utrzymał się, wielce mu zaszkodziły. Król Kazimierz Jagiellończyk rozgniewany, że jego protegowany tej godności nie dostąpił i wbrew swojej chęci miał nowego biskupa; mszcząc się zniewagi, pomiędzy innemi kazał Bodzentyn spalić, zamek biskupów zburzyć, prawa nadane odjąć itd., gdyż jak powiadał: „Wolałbym pierwej królestwo stracić, a niż kto inny nad wolą moję miał mi biskupy dawać.” I Bóg wie na czemby się było skończyło, gdyby Sieniński nie złożył infuły krakowskiej, a Rzym widząc niezmienną stałość w monarsze, na wolą jego nie przystał. Wtedy król obranemu przez siebie Janowi Gruszczyńskiemu, któremu był przychylny, wróciwszy wszystkie majętności, przywilejem w roku 1460 wydanym, potwierdził poprzednie prawa Bodzentyna, a do dwóch już istniejących jarmarków, dwa jeszcze nowe dodał.

I za biskupstwa Jana Konarskiego podobnież miasto to było się spaliło, a po tym wypadku potwierdzenie swych przywilejów od króla Zygmunta Igo w roku 1507 zyskało. Potem Bodzentyn spokojnie zabudował się, wzrastał i kwitnął handlem, zaś przy końcu pierwszej połowy XVI stulecia stał się głośnym z sądów biskupich, utworzonych tutaj na zaradzenie szerzenia się reformacyi religijnej. Zasiadał wtedy na katedrze krakowskiej Andrzej Zebrzydowski, niegdyś uczeń Erazma z Rotterdamu, człowiek bystrego rozumu, głębokiej wymowy i zdrowej polityki. Pojmując on dobrze interes kościoła i zgadując następstwa, tak czynnie wziął się do tego, aby zniszczyć nową naukę, która w całem już państwie bujne zapuściła korzenie, iż wkrótce został postrachem rożnowierców; bo też w krakowskiej dyecezyi były najgłówniejsze ich zbory, najmożniejszych mieli stronników, i ludzi dzielnie za nową wiarą piórem i mową walczących. […] Szczególna to była polemika, w której dowody musiały być popierane obelgą i zelżywemi a grubemi wyrazami. I musiała ona być dotkliwą, kiedy Zebrzydowski zmienił polę bitwy, rzucił pióro na bok i wziął się do innych sposobów, które za bardziej skuteczne osądził. Wyrobiwszy tedy na sejmie w Piotrkowie u króla Zygmunta Augusta edykt, którym wszystkich odstępców od wiary katolickiej jako niezdolnych do wszelakich honorów i urzędów ogłosza i postanawia, jeżeliby się do kościoła rzymskiego nie wrócili; tem uzbrojony osiadł w Bodzentynie, założył sądy biskupie w rodzaju świętej inkwizycji i wszystkich odszczepieńców do nich zapozwał, a surowo karać poczoł. […] Tu mieszkał i zmarł w roku 1577 uczony i biegły w naukach przyrodzonych Franciszek Krasiński, herbu Ślepowron, pierwszy biskup, który za wolnością wyznań gorliwie obstawał, a przecież dobrym był katolikiem. Tu sławny kanclerz wielki koronny Jakób Zadzik ostatni domu swego potomek zakończył życic w dniu 17 marca 1642 roku. Biskup Andrzej Trzebicki wybudował w roku 1670 wspaniały w gotyckim stylu ratusz, i darował go miastu; a Jan Małachowski w roku 1698 na ubogie dzieci podupadłych mieszczan i rzemieślników zapisał summe 31,000 ówczesnych złotych polskich, z której w części dotąd procenta Mansyonarze bodzentyńscy pobierają. Biskup Felicyan Szaniawski podniósł znacznie dochody miasta urządzeniem w okolicach wielkich fabryk żelaza. Nakoniec ostatni z biskupów krakowskich zamieszkujących w Bodzentynie, Kajetan Sołtyk, prowadził tu dwór wystawny i ochoczo podejmował liczne zawsze goszczących grono.

W roku 1797, gdy na mocy konwencyi pomiędzy trzema sąsiedniemi monarchami, w dniu 26 stycznia zawartej, wszelkie prawa i fundusze, które do duchownych w tych państwach należały, zostały własnością tego rządu, w którego kraju te prawa i fundusze znajdowały się: wtedy Bodzentyn przeszedł na własność rządową, dotąd w jej posiadaniu zostając.

Dziś miasto to z drzewa zabudowane, w nader przyjemnem i wesołem położeniu, nad rzeką Psarką, przy trakcie od Kielc do Sandomierza, należy do powiatu opoczyńskiego. Liczy ludności chrześciańskiej 1097, starozakonnych 150, razem 1247. W roku 1820 było tu chrzcścian 1053, żydów tylko 47, razem 1102. Domów murowanych znajduje się 5, drewnianych zaś 205 i dwa kościoły. Były tu niegdyś fabryki sukienne i rzeźbiarskie, cegielnie, a nawet fabryka luster. Teraz jedynym sposobem utrzymania się mieszkańców jest rolnictwo i drobniejsze rzemiosła. Bodzentyn był kiedyś całkowicie brukowany, i dotąd pozostał tak znacznie bruk zniszczony, że utrudnia przez miasto przejazd. Składa się jeszcze z dwóch części, z których jedna otoczona była murem wzniesionym w XIV wieku przez biskupa Bodzantę; z murów tych dochowały się niektóre części, a między niemi i dwie baszty. W roku 1829 stał tu jeszcze pośród rynku ów gotycki ratusz z zegarem na wieży, lecz ten w skutek mylnego raportu ówczesnego burmistrza, jakoby zawaleniem się groził, rozebrany został. Są tu także dwa rynki, a na jednym wznosi się na kamiennym obelisku posąg św. Floryana z ciosu, wcale niezłej roboty.

W skrzyni magistratu przechowują się dotąd liczne przywileje Bodzentyna, a mianowicie:

 1. z roku 1370, biskupa Floryana Mokrskicgo, o którym wyżej wspomniałem;

 2. z r. 1422, Piotra Wysza biskupa;

 3. z r. 1443, Władysława Jagiełły, potwierdzający dawniejsze;

 4. z r. 1468, Kazimierza Jagiellończyka, podobnejże treści;

 5. z r. 1507, Zygmunta 1;

 6. z r. 1533, tegoż króla, dozwalający przeprowadzenie soli przez Wiślicę:

 7. z r. 1569, Zygmunta Augusta, uwalniający mieszczan od opłaty cła od towarów; który to przywilej i Henryk Walezyusz w roku 1574 potwierdził;

 8. z r. 1578, Stefana Batorego, wszystko powyższe potwierdzający;

 9. z r. 1587, Piotra Myszkowskiego biskupa krakowskiego, którym nadaje miastu łąki pod górą Liwice;

 10.  z r. 1670, Andrzeja Trzebickiego biskupa, nadanie ratusza;

 1. z r. 167l, króla Michała Korybuta, nadający dwa jarmarki: na św. Łukasz i na św. Paweł;

 2. z r. 1608, Augusta IIgo, na 3 jarmarki, tojest na św. Kazimierz, na św. Wita, i na św. Dominika;

 3. z r. 1726, tegoż króla, jeszcze na 3 jarmarki: 1) po św. Stanisławie w maju, 2) w poniedziałek po św. Marcinie, i 3) w grudniu po św. Mikołaju;

 4. z r. 1780, króla Stanisława Augusta, nadający nadto 2 jarmarki: na św. Walenty i w poniedziałek po św. Piotrze i Pawle, tudzież potwierdzający wszystkie poprzednie,

 5. z r. 1698 zapis Jana Małachowskiego biskupa summy 31000 złp.;

 6. z r. 1711, dekret Kazimierza Łubińskiego biskupa, dowodzący, jako podług przywilejów mieszczanie Bodzentyna na mil dwie mieli prawo szynkować;

 7. z r. 1788, Michała Poniatowskiego prymasa, nadanie wójtostwa bodzentyńskiego.

Jak widzimy, niemały to szereg źródeł bardzo ciekawych do historyi tego miasta. Zpomiędzy świeckich budowli, ruiny zamku biskupów na wzgórzu nad Psarką, jeszcze w obszernych i rozległych murach stojące, prawie z całkowitemi ścianami, piękny i malowniczy sprawują widok. Gmach to był ogromny, na trzy piętra w stylu włosko-francuzkim da cingue cento zwanym. Wystawił go jak wspomniałem w drugiej połowie XIV wieku Floryan Mokrski, atoli w tej postaci jak teraz z ruin jeszcze poznać można, dopiero na początku XVI stulecia biskup Jan Konarski wielkim kosztem przebudował, zaś sławny Piotr Tomicki dokończył, część niższą dostawił i wewnątrz wspaniale ozdobił. Ludno i bogato bywało niegdyś na dworze tutejszym, bo wiadomo że biskupi krakowscy byli bardzo zamożni, a jako udzielni książęta siewierscy trzymali swoję gwardyą, milicyą, dwór na stopie monarszej i licznych dworzan, na wzór świeckich magnatów do każdego rodzaju usługi. Dostatnia nawet szlachta miała sobie za zaszczyt piastować dworskie urzędy biskupów krakowskich, również jak dojrzali wiekiem, rozsądkiem, a znajomością rzeczy lub czynami wojennemi znakomici. Dodajmy do tego, iż każdy taki dworzanin trzymał znowu konie i sług swoich, a gdy biskup gdzie wyjeżdżał, wszyscy siadali na koń i z całą paradą go poprzedzali.

Gdy pan Bodzentyna często był nieobecnym, marszałkowi jego, który nadto zawsze dostojeństwo jakie publiczne w kraju piastował, służył ten dwór cały, kuchnia i piwnica. Kapela obowiązana była dwa razy na tydzień grać koncerta do stołu dla ćwiczenia; dworzanie tak respektowi, jako też służący nie mieli żadnej powinności tylko usiąść do stołu, i najadłszy się, bawić czem się któremu podobało: zatrudnienie jak się domyśleć można, za którem bardzo wielu się ubiegało. Zapłata, obroki, piwo, drzewo, wszystko to regularnie każdego od największego do najmniejszego dochodziło, zatem hulanki, zbytki były tu nie do opisania; ani dziś już wyobrazić ich sobie nie możemy: bo i cóż ta gawiedź miała zresztą robić z próżniactwa? Tylko gdy biskup miał być w Warszawie na sejmie lub na jakiej innej publicznej sprawie, przydłuższej rezydencyi potrzebującej, na trzy niedziele przed swoim wyjazdem kazał wyruszyć z Bodzentyna całemu dworowi, który traktem wygodnie w karetach pańskich paradnych, wolnym krokiem ciągnął do Warszawy, i tym samym sposobem z niej powracał.

Takim był dwór biskupów w Bodzentynie aż do czasu inkameracyi ich dóbr i całkowitej zmiany stanu rzeczy. Poczem ludzie po bożym święcie rozlecieli się, a pałac opustoszony stał jeszcze długo opierając się ruinie. Sowy i puszczyki osiadły wspaniałe sale i komnaty, tam zaś, gdzie muzyka i śpiewy brzmiały, wiatr przez wybite szyby spokojnie sobie wędrował, deszcze i śniegi zmywały ozdoby, a dziedziniec trawą zarastał. W końcu, czas wszystko niszczący zwyciężył te odwieczne mury, i piękna budowla upadła tak, że dziś tylko rudery z niej stoją, błyszcząc zdaleka białemi ścianami dla okrasy krajowidu lub dla wspomnień archeologów.

Tuż przy zamku wznosi się piękna i obszerna kollegiata, na miejscu spalonego kościoła św. Krzyża, założona w r. 1440, a ukończona w r. 1452 przez Zbigniewa Oleśnickiego kardynała, który ją wystawił i poświęcił pod wezwaniem Wniebowzięcia N. Panny. Po zamienieniu na kościół parafialny, uległa ona z czasem zniszczeniu, później była wyrestaurowana kosztem miejscowego proboszcza i w dobrym stanie zachowała się; teraz zaś kosztem rządu odnawiana, do dawnej świetności powraca.

Jestto wielka budowla i w pięknym stylu murowana, w formie krzyża, zawiera kościół średni z pobocznemi kaplicami. Sama świątynia ma długości łokci 86, szerokości z kaplicami 42, wysokość murów jest łokci 30. Nad drzwiami głównemi umieszczona tablica erekcyjna przedstawia siedzącą Matkę Boską z Dzieciątkiem Jezus, przed nią klęczy w kardynalskim ubiorze Zbigniew Oleśnicki, trzymający w ręku kościół bodzentyński. U dołu tarcza z herbem Dębno. Za nim stoi jakby go przytrzymując, figura w podobnym stroju, przy nogach której widać lwa wspinającego się. Naokoło tablicy gotyckiemi głoskami następny czytać się daje napis:

Na cześć Wszechmocnego Boga i Błogosławionej Maryi Panny, najprzewielebniejszy Ojciec Pan Zbigniew ksiądz kardynał pod tytułem św. Pryszki biskup krakowski roku 1452 wysawił.

Wewnątrz kościół ten ma dziewięć ołtarzy ozdobnego kształtu, dobrze rzeźbione z drzewa stalla, i szczególnie piękny ołtarz wielki z kollegiaty Panny Maryi z Kielc tu przeniesiony. Ołtarz ten złocony, z drzewa w stylu odrodzenia zbudowany, mieści pomiędzy ozdobami orły Zygmuntowskie z głoską S. na piersiach, tudzież herby Nałęcz pod infułą biskupią, świadczące, iż był sprawiony przez Piotra Gembickiego, od r. 1642 do 1654 dyecezyą krakowską rządzącego. W ołtarzu tym umieszczony obraz przedstawiający Pana Jezusa na krzyżu, obok zaś wielu jeźdźców przypatrujących się Męce Zbawiciela jest bardzo pięknym i szacownym zabytkiem niemieckiej szkoły malarstwa z końca XV lub początku XVI stulecia. Bez wątpienia pochodzi on z pierwotnego kościoła pod wezwaniem św. Krzyża na tem miejscu, jak mówiłem, stojącego; obraz nadzwyczaj dobrze zachowany, i ze wszech miar zasługuje aby odkryć niepospolitego artystę, który dzieło to wykonał. Po prawej stronie ołtarza wznosi się nagrobek z czerwonego marmuru, wybornego dłuta, wyobrażający w całej figurze, w uroczystym stroju, w postawie leżącej biskupa Franciszka Krasińskiego, z którego rąk świątobliwych umierający Zygmunt August przyjmował ostatnie sakramenta. Ma on u dołu napis, lecz pęknięcie marmuru i wilgoć zupełnie prawie głoski zatarły, a tylko herb Ślepowron i część główna sarkofagu są w całości.

Z pomocy jednak miejscowych inwentarzy odczytałem i zdjąłem ten napis; brzmi on następnie:

Franciszek Krasiński z Krasnego, nie gdy podkanclerzy koronny, który około wykonania praw i połączenia Wielkiego Księztwa Litewskiego z Koroną Polską za panowania Zygmunta Augusta i w czasie dwóch niebezpiecznych bezkrólewiów wielce się zasłużył Królestwu Polskiemu. W końcu biskupem krakowskim obrany, umarł roku piątego od Narodzenia Chrystusa 1577, wieku swego 52.

Przy obecnej restauracyi odkryto grób tego biskupa, a w szczątkach pozostałych znaleziono kielich z patyną ze srebra, starodawnej roboty, z rękojeścią szeroką, gotyckim kształtem i misternego wykonania. Kielich ten wyjęto z grobu i dziś u jednego z wikaryuszów znajduje się, mało ceniony i w zaniedbaniu. Wartoby było, aby dostojni krewni tego wielkiego biskupa mogli postarać się o ten zabytek, zastępując czem innem, a ten w zbiorach familijnych umieścić, dopóki pamięć o nim nic zaginie lub go złotnicy nie przeleją.

Atoli najważniejszym pod względem sztuki zabytkiem w tutejszej świątyni jest ołtarz składany, teraz w zakrystyi umieszczony, a bez wątpienia z ołtarza Oczyszczenia Panny Maryi, w roku 1515 przez biskupa Jana Konarskiego fundowanego, pochodzący. Jestto prześliczne dzieło malarskie jakiegoś wielkiego artysty z końca XV wieku. Wyobraża zaś na tle złoconem w różne desenie, nakształt dywanu, w głównej części historyą życia Najświętszej Panny; nad nią klęczy św. Jan Kanty patron fundatora, a u dołu w tem samem położeniu biskup krakowski Jan Konarski w uroczystym stroju, z infułą na głowie, z rękoma do modlitwy złożonemi, u nóg swoich mający herb Habdank. Na dwóch skrzydłach tego ołtarza wyobrażone są w tym samym sposobie dzieje żywota św. Stanisława biskupa, jego cud z Piotrowinem, męczeństwo i pogrzeb, u dołu zaś przedstawiona święta rodzina Boska. Wszystkie te figury dość znacznego rozmiaru, mianowicie głównie, wykonane są doskonale; pędzel lekki, rysunek dobry, kompozycya bogata, a koloryt silny, objawia wytrawnego artystę, którego nazwiska zgadywać nie śmiem, a podpisu lub znaku jakiego monogramu napróżno szukałem. Jeden ze znawców amatorów utrzymuje, że to jest dzieło włoskiego artysty Dominika Corradi, znanego pod nazwiskiem Ghirlandajo; ale krytyka historyczna zbija to zdanie, chociaż z podobieństwa pędzla wielkie ma za sobą zbliżenie. Rzeczony albowiem artysta urodził się w roku 1451. a umarł w r. 1495, zaś Jan Konarski został dopiero biskupem krakowskim w r.1503, gdyż onto jest niezawodnie na tym obrazie umieszczony, i sprawił go w r. 1515, jak akta miejscowe przekonywają. Zatem nie Ghirlandajo malował ten ołtarz, ale z pewnością równie wielki artysta, którego ta praca zasługuje na większe poszanowanie niż dotąd. Nawet wartoby ją ztamtąd przenieść gdzie do Warszawy, odczyścić, odreparować trochę, a może wtedy dowiedzielibyśmy się kto malował to piękne dzieło, teraz obojętnie w kąt zakrystyi w kurzu i pyle rzucone. Za granicą byłabyto ozdoba i okrasa największej galeryi obrazów, chluba najwspanialszego kościoła, którą niezawodnie pojechalibyśmy podziwiać; u siebie nawet ją nieznamy, i bodajbym był fałszywym prorokiem, i znać nie będziemy.

Jest jeszcze w Bodzentynie drugi kościółek pod wezwaniem Świętego Ducha, w dobrym stanie będący, ale gdy kluczy od niego nie można było wyszukać, bo zakrystyan sławny pijak gdzieś się był szchował; na ten raz pomimo najszczerszej chęci zwiedzić go nie mogłem, chociaż powiadano mi, że ma także starożytne obrazy i piękne srebra kościelne, z dawnych bardzo czasów pochodzące. Zostawiwszy więc na przyszłość sobie, lub komu innemu dopełnienie opisu miasta i tego kościoła, w dalszą drogę ku Kielcom puściłem się.