Biskupie miasto nad Psarką

wpis w: Miejsca | 0

Źródło: Janowski A. - Wycieczki po kraju cz. 1 s.104 -119

Osada powiatu i gub. kieleckiej, ludności 3116 osób, w tem żydów 1295. Urząd gminny, szkółka elementarna, urząd pocztowy, sąd gminny, apteka.

Restauracja Żarskiego z zajazdem, gdzie można dostać obiad i przenocować się: obiad po 30 kop. nocleg po 50 kop. od osoby.

Furmanki. Do Kielc trzy mile (około 3 rubli), do Suchedniowa cztery mile (około rb. 3 kop. 50), do N. Słupi nie całe dwie mile (1 rb. 50 kop. do 2 rb.).

Przed kilku laty ruiny pałacu bodzentyńskiego zostały wystawione na sprzedaż przez publiczną licytację. Prasa nasza, zawsze gorliwa o ochronę całości dawnych naszych pamiątek, jednogłośnie uderzyła na alarm. Ukazały się długie w tym przedmiocie artykuły, odwołano się o pomoc do możnych tego świata, uderzono w struny obowiązków obywatelskich i nareszcie, pod wpływem nowych wrażeń sprawa ucichła i przeminęła. A że owe ruiny imponują swym ogromem i malowniczością, nie żal więc po kamienistej drodze i tu zajechać.

Mieszczanie Bodzentyńscy znani są w okolicy jako ludzie charakteru gburowatego, kłótliwego i hardego. Miasto od roku 1652 ma zapis ks.ks. Jana i Tomasza Łuczkiewiczów, wynoszący obecnie 4650 rubli. Z procentów od tej sumy wypłacane bywają posagi dla ubogich dziewcząt, zapomogi dla zupełnie biednych mieszkańcówi zachęty dla pilnych uczniów tylko z mieszczan bodzentyńskich.

(„Wisła”, tom XV zesz. IV.)

M. Wawrzeniecki.

„Miasteczko Bodzentyn posiada jeszcze w układzie domostw, w ich ściętych szczytach pewną tradycję gotyku. Domy w rynku stoją prawie wszystkie węższą stroną od frontu (fig. 1); mają występy u dachów, będące znamieniem znikającej tradycji owych tak odpowiednich naszemu klimatowi podcieni. Jest nawet jeden dom. gdzie podcienia takie są jeszcze widoczne.

Między dachami dwu domostw zawsze przechodzi rynna (fig. 2), do ścieku wody deszczowej służąca.

Ciekawe też są stare zakończenia dachowe (fig. 3, No 2, 3, 4, 0 i 7) i żelazne (No 1 i 5), oraz jedno nowe świadczące nietylku o zaniku tradycji, lecz i samego rzemiosła (No 8, deska z trzema wbitemi gwoździami). W południowo-wschodnim rogu rynku stoi prawdopodobnie stara synagoga (fig. 4); godzien jest uwagi stary dach tej budowli.

Od strony południowej miasteczka, pod murem fortyfikacyjnym, zauważyłem budynek (fig. 5) świadczący o pewnych tradycjach, przyjętych od fortyfikacji średniowiecznych. To wychylenie ścian od góry, pospolite w średniowiecznej architekturze fortecznej (dzwonnice, mury Krakowa (przy „rondlu”), mury Norymbergi), może być dziedzictwem tradycji.

Na procesjach bywa noszony obraz wysoce artystycznej wartości. Jestto N. M. P. trzymająca ciało Chrystusa. Po bokach Marja Magdalena i św. Jan. Obraz ten w Kom. Hist. Szt. Ak. Um. w Krakowie uznano za bardzo cenny zabytek flamandzkiej szkoły i wiadomość o nim opublikowano w sprawozdaniach komisji.

W roku bierzącym ruiny zamku przeszły pod opieką Tow. Archeologicznego w Petersburgu

Na wzgórzu nad Psarką rozsiadło się miasteczko, zdobne szczątkami murów obronnych, dumne ze swych zamkowych ruin i wspaniałego domu Bożego.

Od wieków okolica tutejsza należała do biskupów krakowskich, który w sąsiedniej wsi Tarczek mieli obszerny dworzec i chętnie w nim w czasie łowów, lub podróży spoczywali.

Możni ci dostojnicy bogactwem i wpływami budzili zazdrość panów świeckich, a niejedno z tronu biskupiego ciśnięte gorzkie słowo możnemu władyce, wywoływało srogi odwet w zbrojnym napadzie, równającym z ziemią biskupie włości. Nie uszedł tego losu i Tarczek, gdyż w roku 1244 został doszczętnie spalony przez Konrada I ks. Mazowieckiego, który pałał niechęcią do biskupa krakowskiego Prandoty.

Wygodne położenie wśród puszcz sprawiło, że dworzec w Tarczku rychło odnowiono, a pod koniec XIII wieku brzmiało tu huczne życie. Awanturniczy i hulaszczy biskup Paweł z Przemankowa tutaj swe głośne uczty wyprawiał i tu nakoniec w roku 1392 burzliwy swój żywot zakończył.

Nareszcie w drugiej połowie XIV wieku biskup Bodzanta Jankowski na gruntach owej wsi Tarczek założył miasto i nazwał je Bodzentynem.

A dzielna to była postać ów założyciel tutejszego miasta. Rządy jego w djecezji upamiętniły się szeregiem pożytecznych ustaw i sprawiedliwych statutów, któremi długie czasy rządziła się Kapituła krakowska. Nieustraszony i nieugięty stróż moralnych zasad nie uląkł się nawet wszechpotężnego króla Kazimierza. Gdy ten prawowitą swą małżonkę Adelajdę osadził w Żarnowieckim zamku, a sam rozpustne pędził życie, Bodzanta surowo strofował go o pogwałcenie przysiąg małżeńskich i poniewieranie majestatu. Rozgniewany król zmuszał przemocą poddanych biskupa do podatków i robót. „O co pisze Bielski gdy Baryczka, wikarjusz krakowski, od biskupa pozwy nosił królowi, bo do których to należało, bali się, oddał go Kochanowi, słudze swemu, w wór wsadzić i pod lód włożyć, a tak utopić w zimie koło św. Łucji”.

Surowy biskup z wysokości swego tronu cisnął na głowę króla „anathema”. Z jękiem cisnęli zapalone świece prałaci krakowscy, król zaś musiał się ukorzyć i u stolicy Piotrowej błagać przebaczenia. Po długich dopiero prośbach Klemens VI klątwę Bodzanty zdjął z króla.

Taki to człowiek założył to miasto, a nie nacieszył się widokiem wzrastającego tego ukochanego dziecięcia, gdyż na starość Bodzanta oślepł i w tradycji ludu otrzymał nazwę ślepego biskupa.

Nie zdążył przeto stary Bodzanta w całości

myśli swej wykonać, ale następcy rozpoczęte dzieło z umiłowaniem posuwali dalej. I tak: biskup Florjan Mokrski wystawił zamek i miasto murami opasał. Zamek musiał być wygodny i duży, skoro Jagiełło, udając się w r. 1410 na Krzyżaków, z całym dworem tu gościł przez dwa dni, przyjmując posłów od ościennych książąt.

Kolejno biskupi Jan Radlica, Piotr Wysz i Wojciech Jastrzębiec budują dalej miasto, nadają mu przywileje, ulgi i prawo niemieckie, a miasto wzrasta i bogaci się.

Kardynał Zbigniew Oleśnicki ze zwykłą sobie hojnością zbudował tu w r. 1451 wspaniałą kolegjatę z kaplicami.

Zagroził rozwojowi miasta spór Kazimierza Jagiellończyka z biskupem Jakubem z Sienna, który wbrew jego woli objął stolicę biskupią krakowską. Wydał król wyrok zburzenia i zrównania z ziemią Bodzentyna, lecz Sieniński zrzekł się dobrowolnie infuły krakowskiej i wyjechał do Rzymu, gdzie przez osobistego swego przyjaciela, papieża Piusa II mianowany został przełożonym miasta i zamku tybertyńskiego.

Lubił bardzo to miasto biskup Jan Konarski „mianowany na stolicę, acz nie wiele umiał pisze Bielski jedno, że był w łasce u Fryderyka kardynała”. Sądzę, że to trochę złośliwy sąd naszego kronikarza, gdyż Konarski złożył dowody wykwintnego gustu w stawianych przez się budowlach. Przebudował on zamek tutejszy, nadając mu wdzięczne cechy odrodzenia, które wówczas kwitło na krakowskim dworze. Zapewne który ze znakomitych włoskich budowniczych robił plany zamku. Może Filip da Fiesole, uczeń Sansovina, lub Bartłomiej Berecci, twórca kaplicy Zygmuntowskiej. Konarski ozdobił kościół obrazami, ogrody założył wspaniałe, a było też z czego to robić, bo włości biskupie przewyższały swym obszarem niejedno dzisiejsze księstwo udzielne.

W XVI wieku w Bodzentynie odbywały się sądy biskupie nad heretykami. Dość surowe czasem zapadaty tu wyroki, drażniące wolne umysły epoki Zygmuntowskiej, zwłaszcza biskup Zebrzydowski, według Starowolskiego człek srogi i popędliwy surowo karał nowinkarzy, a jednemu pono kazał zjeść biblję arjańską. On to ząb za ząb kłócił się z Boną, a gdy w jednej sprzeczce zaperzona włoszka wybuchnęła: „I ty to mówisz, ty, coś biskupstwo kupił? Do sprzedania było “ odparł zimno Zebrzydowski.

Tutaj zakończył 17 marca r. 1642 żywot kanclerz państwa Jakób Zadzik h. Korab ostatni domu swojego potomek. Legł po żarliwych walkach z arjanizmem, po trudach traktatów ze Szwecją i Moskwą.

Biskup Andrzej Trzebicki wybudował tu wspaniały ratusz i ofiarował go miastu. Była to okazała budowla gotycka z wysoką wieżą i zegarem.

Biskup Felicjan Szaniawski w r. 1720 rozpoczął na wielką skalę budować po okolicy piece hutnicze, kuźnice żelazne i inne fabryki, a miasto słynęło z przemysłu. Były tu fabryki sukienne, rzeźbiarskie, cegielnie, a nawet fabryka luster; kopano w okolicy rudę żelazną, miedzianą i galman.

Ostatni biskup, zamieszkujący tutaj, Kajetan Sołtyk prowadził wspaniały, liczny i gościnny dwór. Ostatnie też to były blaski wspaniałości dla tutejszego zamku. Jakkolwiek do końca zeszłego wieku zamieszkały, lecz z powodu braku funduszów na konserwację, szybko chylił się ku upadkowi i dziś świeci przerażającą pustką gołych ścian.

Zamek ten był budowany w podkowę i dobrze można było rozróżnić w nim dwie epoki: gotyckie mury i baszty fundacji Mokrskiego i lekkie pałacowe kontury renesansowej przeróbki Konarskiego. Krużgankowe arkadowania pałacu przypominały zamek na Wawelu, a do dziś imponuje wielkością brama z ciosu kuta, z pięknemi ornamentacjami po rogach.

Stan dzisiejszy miasteczka godny jest pożałowania: z zamku ruina, z ogrodów kilka zaledwie drzew pozostało, ratusz w roku 1832 kazał rozebrać chciwy burmistrz tutejszy, z murów miejskich pozostały drobne tylko szczątki, do których poprzylepiano wątłe chałupki drewniane.

Jedynie kościół tutejszy przetrzymał ciężkie

koleje i dziś zaciekawia wędrowca swemi zabytkami, których pozazdrościć może niejedno wielkie miasto. Najstarszym zabytkiem jest tablica erekcyjna w kruchcie, gdzie kardynał Oleśnicki ofiaruje N. M. P. kościół bodzentyński, u dołu tablicy herb fundatora Dębno. Rzeźba bardzo ładna, lecz obecnie grubo zabielona wapnem i zasłonięta wiankami.

Współczesną tej tablicy, a więc i fundacji kościoła, jest chrzcielnica kamienna nader delikatnej roboty, u góry zdobi ją pas zręcznych gotyckich ozdób, niżej gotyckiemi głoskami wypisany rok MCCCCLXXX, dalej zaś podstawa podzieloną jest na 8 tarcz, na których herby Półkozic, Doliwa, Róża, Dębno i inne są znakami poprzednich biskupów krakowskich. Delikatność roboty świadczy o wysokim wówczas rozwoju kamieniarstwa w Polsce, szpeci jednak ową chrzcielnicę brzydka pokrywa drewniana, dorabiana później.

Ołtarz wielki, trzymany w stylu pięknego renesansu, przeniesiony tu jest z kolegjaty Kieleckiej, zygmuntowskie orły i nałęcze pod infułą biskupią dowodzą, że fundował go biskup Piotr Gębicki. W ołtarzu Chrystus na krzyżu bardzo ładnego pędzla niemieckiej szkoły z XV wieku.

Obok wielkiego ołtarza jest pięknie rzeźbiony nagrobek biskupa Franciszka Krasińskiego, znakomitego przyrodnika, który zmarł tu w r. 1577.

Najznakomitszym atoli zabytkiem sztuki jest tu tryptykowy ołtarz w lewej nawie, fundowany przez biskupa Konarskiego. W środkowej części na tle złotem przedstawione są sceny z życia

N. M. P., u dołu po jednej stronie klęczy św. Jan Kanty patron fundatora, po drugiej on sam w pontyfikalnem biskupiem odzieniu wsparty na tarczy z herbem Habdank. Na bocznych skrzydłach ołtarza sceny z życia św. Stanisława i Rodziny Świętej. Figury malowane są doskonale, rysunek lekki, a koloryt nader harmonijny dowodzą, że ołtarz ten jest dziełem znakomitego artysty z XV wieku i to krajowego, gdyż żywot i cuda św. Stanisława tylko znający kraj i w nim mieszkający artysta mógł odtworzyć tak wiernie.

Oprócz kolegjaty, jest tu i drugi kościółek św. Ducha dobrze zachowany.

Miasteczko ubogie, trudno w niem coś dostać. Z uwagi na drogi czas po obejrzeniu kolegjaty i zamku dążyć należy do Wąchocka, aby stanąć tam przed wieczorem. A droga, wynosząca 18 wiorst, jest kamienista i spieszyć nie bardzo można.

F. M. Sobieszczański. Wycieczka archeologiczna po gub. radomskiej. Bibl. Warsz. 1852.

A. Zejszner. Opis geologiczny iłowych łupków i brunatno-szarych wapieni rozwiniętych pomiędzy świętomarzem, a Rzepinem pod Bodzentynem. Kraków, 1868.